Reglement

Voorwaarden die gelden bij een optocht

Algemeen

 1. De exacte route van de optocht dient voor 1 november kenbaar gemaakt te worden de afdeling Bestuur van de gemeente Bergen;
 2. De organiserende vereniging dient W.A.-verzekerd te zijn tegen iedere vorm van aansprakelijkheid, voortvloeiende uit door haar georganiseerde evenementen, (evenementenverzekering);
 3. Het rijden me de carnavalsvoertuigen dient beperkt te blijven tot de tijd gelegen tussen één uur voor het opstellen en één uur na het tijdstip van ontbinding van de optocht;
 4. De organisatie dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de gemeente danwel derden schade lijden;
 5. De organisatie is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van derden of gemeente die ontstaat uit gebruikmaking van deze vergunning;

Eisen voertuig

 1. Op of bij de wagens mag geen reservevoorraad met brandbare vloeistof aanwezig zijn, er mag oop geen enkele manier open vuur worden meegevoerd in de gehele optocht.
 2. Alle aan de optocht deelnemende voertuigen en aanhangers dienen :
  1. te voldoen aan alle technische eisen, welke daarvoor in de Wegenverkeerswetgeving zijn gesteld
  2. door de respectievelijke eigenaar(s) houder(s) WA verzekers te zijn overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen; eigenaar(s) houder(s) dienen vóóraf bij hun verzekeringsmaatschappij te informeren of zij tijdens het deelnemen met een voertuig aan een carnavalsoptocht tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn;
  3. bestuurd te worden door personen, die in het bezit zijn van het voor het betreffende voertuig vereiste rijbewijs;
 3. op ieder voertuig dient een (goedgekeurde) poederblusser met een inhoud van ten minste 6 kg. aanwezig te zijn;
 4. toegestane afmetingen van voertuigen (Wegenverkeerswetgeving)
  1. voertuigen mogen niet hoger zijn dan 4 meter, de lading meegerekend;
  2. voertuigen mogen niet breder zijn dan 2,55 meter, de lading meegerekend;
  3. bij slecht zich en in de avond/nacht dienen de voertuigen aan de voor- en achterzijde van voor en achterverlichting te zijn voorzien;
 5. alle voertuigen dienen rondom te worden afgeschermd tot op een hoogte van 20 cm van het wegdek, de meegevoerde aggregaten dienen op deugdelijke wijze bevestigd te zijn;

Eisen deelnemers

 1. de organisatie dient er tijdens de optocht op toe te zien dat de bestuurders van de voertuigen en leiders van dieren voor hun taak bekwaam zijn; eventueel beschonken of anderszins onbekwame bestuurders en/of leiders dienen terstond van hun taak ontheven te worden;
 2. door personen beneden de leeftijd van 18 jaar die aan de optocht deelnemen mogen absoluut geen alcoholhoudende dranken worden gebruikt;

Uitvoeringsvoorschriften

 1. het is niet toegestaan om op eigen gelegenheid bomen of andere beplanting langs de route te snoeien, danwel wegmeubilair te verplaatsen of te verwijderen;
 2. tekens op het wegdek mogen uitsluitend worden aangebracht door middel van uitwisbare verf of kalk;
 3. het strooien van versnaperingen mag alleen geschieden vanaf de laatste wagen in de optocht in achterwaartse richting en op zodanige wijze dat geen letsel of schade wordt toegebracht aan personen of goederen;
 4. de optocht dient aan beide zijden door ordecommissarissen te worden begeleid zij dienen
  1. voor een vlot en behoorlijk verloop van de optocht te waken;
  2. er op toe te zien dat de optocht zoveel mogelijk één geheel vormt;
 5. Er dienen voldoende, duidelijk herkenbare en opgeleide verkeersregelaars aanwezig te zijn.
 6. De organisatie dient erop toe te zien dat de deelnemers zich in hun activiteiten en uitingen onthouden van discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele voorkeur of welke grond dan ook. Onder discriminatie wordt in dit verband niet begrepen onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand. Zonodig dient de organisatie tot verwijdering van de betreffende deelnemer(s) over te gaan.
 7. het gebruikte terrein en de wegen, dienen na de activiteiten schoon en onbeschadigd te worden achtergelaten. Bij nalatigheid zal het terrein op uw kosten van gemeentewege worden gereinigd dan wel hersteld;
 8. de opstelling voor de optocht dient op een zodanige wijze te geschieden dat het verkeer daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt;
 9. Alle met betrekking tot de openbare orde en veiligheid door of namens de brandweer en/of de politie gegeven aanwijzigen dienen stipt en onmiddellijk worden opgevolgd;
 10. Alle bovenstaande voorwaarden zijn met de organisatie van het evenement doorgesproken.
Ready? Schrijf je dan hier in!